កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ខែ​​មុន​ គេហទំព័រ​ Forbes ​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​របាយការណ៍​ចំណាត់​ថ្នាក់​មនុស្ស​​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ច្រើន​បំផុត​នៅ​លើ​​ពិភព​លោក​ដោយ...